Jako kancelaria odszkodowawcza oferujemy stałe doradztwo poszkodowanym od zgłoszenia szkody po spory sądowe we wszystkich instancjach.

W szczególności w zakresie dochodzenia  odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej osobie (np. uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, błędy w sztuce lekarskiej, wypadek w rolnictwie i wypadek przy pracy). Radca prawny od odszkodowań zajmuje się także dochodzeniem odszkodowań z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu (np. uszkodzenie pojazdu na skutek kolizji drogowej, zaniżona wypłata odszkodowania za naprawę pojazdu z OC sprawcy, zaniżone odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego), odszkodowań z tytułu śmierci osoby bliskiej, odszkodowań z tytułu strat w uprawach i inwentarzu. W trakcie całego procesu uzyskiwania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz dochodzenia odszkodowania gwarantujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę oraz dyskrecję.

– Dochodzenie odszkodowań Bydgoszcz – najważniejsze informacje

Każda szkoda musi zostać pokryta przez jej sprawcę lub ewentualnie jego ubezpieczyciela. Jednak, aby odzyskać swoje należności poszkodowany najczęściej musi podjąć stosowne kroki. Radca prawny specjalizujący się w tematyce odszkodowawczej często stanowi nieocenione wsparcie, pomagając swoim klientom w dochodzeniu należnego im odszkodowania. Na czym może polegać jego praca?

– Odszkodowania Bydgoszcz

Tytułem wstępu warto wskazać, że odszkodowania zawsze powinny pokrywać całość szkody – a więc w pełni rekompensować wszelkie straty, jakie poniósł poszkodowany w wyniku zdarzenia powodującego szkodę. Dotyczy to zarówno szkód na osobie, jak i na mieniu. Dlatego zawsze należy precyzyjnie wycenić szkodę i starać się o odszkodowanie w pełni odpowiadające jej wartości. Z jednej więc strony nie może być ono zaniżone, z drugiej zaś poszkodowany nie powinien zarobić na swojej szkodzie. Poza tym sprawca szkody odpowiada jedynie na normalne następstwa swojego działania lub zaniechania – co z kolei oznacza, że nie poniesie on odpowiedzialności np. za uszkodzenia pojazdu istniejące przed wypadkiem.

– Proces dochodzenia odszkodowania

Odzyskiwanie odszkodowań najczęściej składa się z dwóch etapów: polubownego oraz sądowego. W pierwszym z nich należy złożyć stosowne pismo do sprawcy szkody bądź do jego ubezpieczyciela, wskazując w nim wysokość żądanego odszkodowania oraz termin na jego wniesienie. Jeżeli w terminie tym odszkodowanie nie zostanie w całości uregulowane, poszkodowany powinien wkroczyć na drogę postępowania sądowego. Analogicznie należy postąpić przy ubieganiu się o odszkodowanie od ubezpieczyciela – z tym, że w ramach procedury likwidacji szkody przeważnie można się odwołać od pierwszej wyceny wysokości odszkodowania. W przypadku, gdy jej ponowne przeprowadzenie nadal nie będzie satysfakcjonujące, pozostanie skierowanie sprawy na drogę postępowania cywilnego.

Szczypta detali

Odszkodowania powypadkowe, zwłaszcza wynikających z wypadków i kolizji drogowych, należą do jednych z najczęściej spotykanych odszkodowań. W tym kontekście warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem każdy kierujący pojazdem musi posiadać polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). W związku z tym odszkodowania powypadkowe najczęściej dochodzi się bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy szkody – to jemu należy zgłosić roszczenie oraz postępować zgodnie z przyjętymi zasadami. Oczywiście z ubezpieczycielem w takich przypadkach także można wkroczyć na drogę postępowania sądowego, pozywając go o zapłatę całości należnej kwoty. W takich procesach zawsze kluczową sprawą jest wykazanie winy kierowcy za spowodowanie szkody oraz jej jednoznaczna i szczegółowa wycena.

– Prawnik odszkodowania Bydgoszcz

Jasne więc jest, że dochodzenie odszkodowania to złożony proces, wymagający sporej wiedzy i doświadczenia. Stąd prawnik odszkodowania zawsze stanowi istotne wsparcie – pod warunkiem jednak, że rzeczywiście posiada on kwalifikacje wymagane do skutecznego zajmowania się tego rodzaju zagadnieniami. Warto postawić na radców prawnych, będących profesjonalnymi prawnikami, wykonującymi swoją pracę po wielu latach nauki i pracy. W naszej kancelarii zatrudniamy radców prawnych, którzy skutecznie przeprowadzili wiele spraw odszkodowawczych, efektywnie broniąc interesów swoich klientów. W naszej pracy zawsze indywidualnie traktujemy każdą sprawę, wybierając najlepszą ścieżkę postępowania, ściśle dostosowaną do potrzeb i oczekiwań klienta.