Naszym celem jest opracowanie kompleksowej strategii procesowej, zabezpieczającej pieniężne i niepieniężne roszczenia Klienta.

Oferujemy obsługę prawną na etapie przedsądowym, sądowym, zabezpieczającym oraz w trakcie postępowania egzekucyjnego, a w przypadku niewypłacalności dłużnika – także w postępowaniu upadłościowym. Przed skierowaniem sprawy do sądu, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, analizujemy dostępne rozwiązania, biorąc pod uwagę opłacalność oraz ryzyko procesowe.

Bierzemy czynny udział w negocjacjach oraz wszelkich próbach ugodowego zakończenia sporu. Jako kancelaria od spraw sądowych reprezentujemy interesy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji samorządowej. W zakresie naszych działań znajduje się obsługa prawna w toku całego postępowania (etap przedsądowy, sądowy, zabezpieczający, egzekucyjny), reprezentacja m.in. przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji samorządowej oraz państwowej, przygotowywanie wszelkich pism procesowych oraz opinii, analiza materiału dowodowego oraz ocena ryzyka czy szans na wygraną.